Fiction
Levan Berdzenishvili
Elena Botchorichvili
Sasha Filipenko
Andrei Gelasimov
Anatoly Kuznetsov
Sergei Lebedev
Elena Makarova
Irina Odoyevtseva
Vladimir Sorokin
Leo Tolstoi
Crime Novels
Polina Dashkova
Non-fiction
Svetlana Alexievich
Stanislav Belkovski
Vladimir Glozer
Vasilii Golovanov
Mikhail Khodorkovsky
Sergei Medvedev
Tatyana Velikotnaya et al.
Mikhail Zygar